INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov(ďalej len „GDPR“) zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov autoškoly Rudolf Zjara-Autoškola SMART, Osloboditeľov 16, 040 17 Košice-Barca.

PREVÁDZKOVATEĽ VAŠICH ÚDAJOV:

Rudolf Zjara – Autoškola SMART, Osloboditeľov 16, 040 17 Košice – Barca, IČO: 40187063, DIČ: 1020650851, www.autoskolasmart.sk, rudolf.zjara@gmail.com, 0903 747 877, 0917 976 016 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ autoškoly“) ako prevádzkovateľ vás týmto v súlade s GDPR informuje o spracúvaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

VYMEDZENIE POJMOV:

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracovanie osobných údajov je činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi/meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo, kontaktné údaje – tel. číslo, e-mail / napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia a to automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Pre účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom Rudolf Zjara – Autoškola SMART resp. “Prevádzkovateľ”.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejne moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. Súhlas musí byť hodnoverne preukázateľný. Súhlas sa preukazuje napríklad v písomne podobe, zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, prípadne iným hodnoverným spôsobom.


ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne, súhlas môžete kedykoľvek písomne (t.j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti Prevádzkovateľovi. Vyjadrením Vášho súhlasu, že ste si prečítali poučenie o ochrane osobných údajov pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie Prihlášky a následne riadne plnenie Zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie vzdelávacích služieb Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ týmto dáva na vedomie, že Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá Prevádzkovateľ, je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal Prevádzkovateľ primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spracujeme osobné údaje našich používateliek a užívateľov zásadne iba vtedy, pokiaľ je to potrebné na prípravu našich obsahov a výkonov. Spracovanie osobných údajov našich používateliek a užívateľov sa uskutočňuje pravidelne iba po súhlase užívateľa, resp. užívateľky. Výnimka platí v takých prípadoch, v ktorých predchádzajúce vyžiadanie súhlasu zo skutočných dôvodov nie je možné a spracovanie údajov je dovolené prostredníctvom zákonných predpisov.

ÚČELY A CIELE SPRACÚVANIA VAŠICH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom pre účely:

DOBA SPRACÚVANIA A ARCHIVÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu uchovávania Vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

VAŠE ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME:

Spracúvame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:


Identifikačné údaje
Aby sme vás mohli nezameniteľne identifikovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia.

Kontaktné údaje
Aby sme vás mohli kontaktovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla, kontaktná adresa.


PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV:

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely plnenia zákonnej povinnosti/ na zákonnom základe, na zmluvnom základe plnenie zmluvy, objednávky na naše služby (predzmluvné vzťahy), alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať. Pokiaľ pre procesy spracovania osobných údajov vyžiadate súhlas dotknutej osoby, slúži čl. 6 ods. 1 písm. a základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný Prevádzkovateľ. Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím na našu kontaktnú osobu: rudolf.zjara@gmail.com, tel.: 0903 747 877, alebo na adrese prevádzky: Osloboditeľov 16, 040 17 Košice-Barca.


PRÍJEMCOVIA VAŠICH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnej správe SR, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, JISCD apod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

VAŠE PRÁVA PODĽA ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV:

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje vo forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb. Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.


Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov môžete nájsť na týchto adresách:

Dozorujúci orgán Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Podateľňa: pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00.